Arvode

Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen. Storleken på arvodet beror på uppdragets omfattning.

Normalt ska huvudmannen själv stå för arvode och utlägg samt ibland också sociala avgifter för god man. Om huvudmannens inkomst eller förmögenhet ligger under vissa lagstadgade nivåer ska i stället kommunen helt eller delvis betala arvodet till den gode mannen. Om du vill veta vad som gäller i ditt fall så kan du ta kontakt med överförmyndarenheten. Du når dem via kundtjänst.

Arvodet beror på uppdragets omfattning och ligger ofta mellan 4 000 - 8 000 kr per år. Man har även rätt till ersättning för utlägg och nödvändiga resor.

Kontakta överförmyndaren för att ta del av Arvodesregler 2019, se kontaktinformation till höger.

Ersättning för vissa omkostnader för god man och förvaltare

Ställföreträdare har enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och rätt till ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för att fullgöra uppdraget. Ställföreträdaren ska kunna visa upp underlag för begärd ersättning. Kvitton ska skickas in för porto, parkeringsavgift och liknande faktiska utlägg.

1. Telefon- eller bredbandskostnader
Kostnad för fast abonnemang anses inte ha uppkommit speciellt för att utföra uppdrag som ställföreträdare. Dessa utlägg har du normalt även utan uppdrag som ställföreträdare. Det är praktiskt med internetåtkomst till huvudmannens konto men det är inte nödvändigt för att utföra uppdrag.

Skälig ersättning medges dock för beräknade eller faktiska trafikavgifter både för mobilsamtal och för samtal från fast telefoni. För att ersättning som motsvarar faktiska utlägg ska kunna medges krävs, enligt Skatteverkets regler, att du kan redovisa detaljerad samtalslista med uppgift om telefonnummer, tidsåtgång, vad som avhandlats och vem du talat med samt samtalens andel av total samtalskostnad för året.

2. Inköp av kurslitteratur eller bokföringsprogram
Det krävs varken hjälpmedel eller deltagande i kurser för att ett uppdrag ska kunna utföras. Du förutsätts vara en vanlig medmänniska utan specialistkunskaper och det finns inte heller några bestämda krav på hur räkenskaperna ska föras.

3. Kostnad för kontorsmateriel eller dator
Det ingår inte i uppdraget att skaffa eller använda dator eller annan utrustning som normalt finns i ett hem, exempelvis hålslagare, pennor, häftapparat eller liknande. Du kan få ersättning för faktiska utlägg för förbrukningsmaterial i rimlig omfattning, som kostnad för färgband, skrivarpatroner, papper eller annat. Eftersom en viss kontorsutrustning även används privat kan du bara få ersättning för den del som kan kopplas till ditt eller dina uppdrag som ställföreträdare.

4. Arkivkostnad eller arbetsrum
Det ingår i ett uppdrag att bevara räkenskaper och övriga handlingar under minst tre år sedan ny rättsinnehavare tagit emot de årsräkningar som du gjort. Det finns dock inga formella krav på hur ställföreträdare ska förvara handlingarna. Ersättning medges inte för arkiveringsutrymme eller intrång i bostaden.

5. Resekostnader
Utlägg för biljetter eller bilresor som uppdraget kräver ersätts mot kvitto eller angiven körsträcka. Alla gode män eller förvaltare som begär ersättning för resor i uppdraget med egen bil ska lämna in körjournal eller liknande anteckningar tillsammans med årsräkningen. Av noteringarna ska datum, antal kilometer, resväg och ärende framgå.

Länk till blanketten Körjournal

6. Egna omkostnader eller gåvor
Du får inte ersättning för egna utlägg för mat eller kaffe vid möten eller besök hos huvudmannen. Inte heller får du låta huvudmannen betala för din egen mat eller fika eller i övriga sammanhang ta emot gåvor när släktskap saknas.

(Observera det generella gåvoförbudet när huvudmannen saknar egen beslutsförmåga.)

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019

Translate the website with Google translate.