Bygga, bo och miljö

Här finns blanketter som rör bygg, bo och miljö. Blanketterna är samlade efter ämnesområden.

Avloppsanläggningar

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ansökan/Anmälan - inrättande av avloppsanläggning

Entreprenörsrapport-Infiltration

Entreprenörsrapport-Markbädd

Entreprenörsrapport-Minireningsverk

Entreprenörsrapport-Sluten tank

Brandfarlig vara och hantering

Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Ansökan om tillstånd om hantering av explosiva varor

Granskningsblad, tillståndsprövning

Infordran av kompletteringshandling om brandfarliga varor

Information om installation/avinstallation av cistern

Information om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

Teknisk beskrivning, cistern för brandfarlig vara

Tillstånd för förvaring av brandfarlig vätska

Redogörelse av brandskydd

Bilaga till redogörelse av brandskydd

Byggverksamhet

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Anmälan om eldstad/rökkanal

Anmälan om kontrollansvarig

Ansökan om enklare byggärenden/kompletteringsåtgärder

Ansökan om bygglov

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Ansökan om strandskyddsdispens

Begäran om planbesked

Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Teknisk beskrivning av VA-installation

Djurhållning

Ansökan om djurhållning inom detaljplanerat område

Köldmedieanvändning

Anmälan om köldmedier

Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Ansökan/anmälan om grundvattentäkt

Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning

Livsmedel

Anmälan- registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om misstänkt matförgiftning

Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

Underlag riskklassificering

Miljö

Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling

Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

Anmälan om sanering av förorenad byggnad

Ansökan om dispens för gödselspridning

Ansökan -dispens från föreskrifter om avfallshantering

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Dispens från utsortering av avfall

Räddningstjänst

Föranmälan om planerad hygges/naturvårdsbränning

Tobak mm

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror(detaljhandel)

Anmälan om försäljning av tobaksvaror och/eller elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Anmälan om försäljning av folköl

Serveringstillstånd

Ansökan om Serveringstillstånd

Sotning

Ansökan om tillstånd för egen sotning

Sotningsfrister

Trafik

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ventilation

Ansökan om godkännande av sakkunnig inom ventilation

Intyg avseende funktionskontroll av ventilationssystem

Ägarbyte

Anmälan VA och sophantering

Translate the website with Google translate.