Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Malå Kommun (oavsett ålder och nationell tillhörighet) kan lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Föreningar, organisationer, råd eller dylikt får däremot inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för, men inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Det får inte gälla ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild person eller ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Att lämna ett förslag

Det finns två vägar att lämna ett medborgarförslag:

  • Du kan använda en blankett som du hittar på denna länk medborgarförslag  som du skriver ut och skickar med post (se adress nedan). 
  • Du kan använda e-tjänsten (undertecknas med e-legitimation). 

För att kommunfullmäktige ska behandla ditt förslag ska:

  • ditt brev med förslag vara märkt med "Medborgarförslag".
  • innehålla ditt namn, adress, telefonnummer
  • vara undertecknat av dig som lämnar in förslaget (lämnas medborgarförslaget in av en grupp undertecknas det av en företrädare)
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
  • bara innehålla ett ämne

Skicka ditt brev till: 
Malå Kommun
Box 2
939 21 Malå
 
Om du själv vill lämna ditt brev med förslag kan du göra det i receptionen på Malå kommun, Storgatan 13.

Observera att ditt medborgarförslag ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 11 arbetsdagar innan kommande kommunfullmäktigesammanträde, eller vid ett sammanträde. 

Vad händer när du lämnat ditt medborgarförslag?
Först ska det anmälas i kommunfullmäktige. Vid det tillfälle som förslaget ska anmälas har du som förslagsställare möjlighet att yttra dig över ditt förslag. Är det en fråga av betydande karak­tär för hela kommunen kommer ärendet att avgöras i kommunfullmäktige, i övriga fall fattas be­slut i kommunstyrelsen eller den nämnd som rår om frågan. Genom att beslutsmakten är de­le­gerad till kommunstyrelsen och nämnderna blir beslutsgången kortare.

Förslaget ska beredas så att beslut kan fattas inom sex månader från det att förslaget anmälts. När ett medborgarförslag beretts fär­digt och beslut ska fattas blir du som lämnat förslaget med­delad om detta. Du har yttran­de­rätt vid det sammanträde som ditt förslag ska behandlas i men när beslut ska fattas får du inte delta.

Ditt förslag blir en offentlig handling
Ett medborgarförslag som lämnas in blir en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller kopiera den. Namnet på den som lämnar förslaget kommer också att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malåbostaden AB

VD Daniel Risbergtfn: 0953 - 140 60
Uthyrning/felanmälan Lena Samuelsson, tfn: 0953 - 140 66

Malå Energi- och Industri AB (MENI AB)

VD Daniel Risberg, tfn: 0953-140 60

Skolexpeditionen

Tfn: 0953 - 140 80


Samisk förvaltningskommun

Länk till information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du tips och synpunkter på webbplatsen?
Kontakta webmastern på e-postadress: 
webbmaster@mala.se 

Länk till information om öppettider på Malå kommun

Välkomna!

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.