Dödsboanmälan

Om den avlidne/dödsboet inte har tillgångar som räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan kommunen erbjuda hjälp och ekonomiskt stöd efter dödsfall. Här kan du läsa om dödsboanmälan, dödsboförvaltning och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Bouppteckning/dödsboanmälan
Både vid bouppteckning och dödsboanmälan sammanställer man dödsboets tillgångar. När någon har avlidit göra man vanligtvis en bouppteckning men om den dödes tillgångar (tillsammans med efterlevande makes/partners egendom) endast räcker till begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet samt att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet kan man istället göra en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan får inte ske 
Dödsboanmälan får inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska man alltid göra en bouppteckning.

Ansökan om dödsboanmälan
Dödsboet måste inom två månader efter dödsfallet lämna in en ansökan om att en dödsboanmälan ska göras. I Malå kommun är det till socialtjänsten man vänder sig för en ansökan (se kontaktuppgifter till höger på sidan).

Viktigt att tänka på när man gör en dödsboanmälan: 

  • Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa stoppas.
  • Finns fullmakt upphör den att gälla vid dödsfallet.

Dödsboförvaltning – vem tar hand om dödsboet
Dödsbodelägarna (oftast de anhöriga) har ansvar för att gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning. Finns det tillgångar i dödsboet, men inga dödsbodelägare, så är Allmänna arvsfonden dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar i boet och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare har socialtjänsten ansvar att med fullmakt från dem förvalta och avveckla dödsboet.

Begravning
Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har rätt till ersättning för det ur dödsboet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad
Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader. I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan det ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten. Enligt gällande riktlinjer beviljas bistånd till begravningskostnader med maximalt 50 % av prisbasbeloppet. Observera att alla tillgångar i dödsboet avräknas från maximibeloppet. För att söka om ekonomiskt bistånd, kontakta sociala avdelningen. Länk till blanketten Ansöka om ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad den 12 april 2022

Translate the website with Google translate.