Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet

Den som tänker bedriva en verksamhet som kan påverka människors hälsa ska anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälningsplikten omfattar alla verksamheter där man använder skärande eller stickande redskap och där det finns risk för blodsmitta. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är akupunktur, fotvård, piercing och tatuering.Genom att du anmäler din verksamhet får miljöförvaltningen veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs. En väl inredd lokal, god hygien och egenkontroll samt kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta. För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats vid kontroll av miljö- och byggnadsnämnden. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.Anmälningsplikten är lagstadgad och regleras i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Startar verksamheten innan anmälan gjorts till miljö- och byggnadsnämnden ska, enligt förordning om miljösanktionsavgift, en sanktionsavgift betalas. Mer information samt frågor och svar finns på www.socialstyrelsen.se
Anmälan görs till miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggavdelningen arbetar med tillsyn av miljöbalkens bestämmelser och jobbar därför för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa, till exempel buller, kyla, radon, fukt och mögel.

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.