Hälsoskyddsverksamhet

Den som tänker bedriva en verksamhet som kan påverka människors hälsa ska anmäla det till miljö- och byggnämnden. Anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten startar. Anmälningsplikten är lagstadgad och regleras i 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
   1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercnings-verktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
   2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
   3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Genom att du anmäler din verksamhet får Miljö- och byggavdelningen veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs. En väl inredd lokal, god hygien och egenkontroll samt kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta.

För verksamheter som är anmälningspliktiga, ska finnas en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats vid kontroll av miljö- och byggnadsnämnden. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till miljö- och byggnämnden ska, enligt förordning om miljösanktionsavgift, en sanktionsavgift betalas.

Anmälan görs till Miljö- och byggnämnden genom att fylla i en blankett och skicka in. Blanketten hittas på Malå kommuns hemsida –  https://www.mala.se/kommun-och-politik/blanketter/bygga-bo-och-miljo/ .

Fyll i en blanketten för att anmäla din verksamhet, se Malå kommuns hemsida https://www.mala.se/media/p5hn1h3p/anm%C3%A4lan-om-verksamhet-med-hygienisk-behandling.pdf . Du är även välkommen in och hämta denna eller höra av dig om du vill ha den skickad till dig. Verksamheten kan starta tidigast 6 veckor efter att anmälan kommit in till oss, om vi inte meddelar annat. Om verksamheten ska betala en årlig tillsynsavgift skickas ett separat avgiftsbeslut ut om detta.

En ritning över lokalen ska bifogas anmälan. Ritningen ska vara i skala 1:100 och beskriva inredningen av lokalen.

Miljö- och byggavdelningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Avgiften höjs årligen enligt konsumentprisindex.

Tillsyn över hälsoskydd

Miljö- och byggavdelningen arbetar med tillsyn av Miljöbalkens bestämmelser och jobbar därför för att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa, till exempel smittspridning, rengöring. buller, kyla, radon, fukt och mögel.

Senast uppdaterad den 14 januari 2022

Translate the website with Google translate.