Enskilt vatten och avlopp

Enskilt vatten

Om du har problem med ditt brunnsvatten, eller om du bara vill veta kvalitén på det, kan du vända dig till ett laboratorium som erbjuder analyser. Det är viktigt att vattenprov tas i laboratoriets egna speciella flaskor för att få ett säkert resultat. Kommunen utför ingen vattenprovtagning av enskilt dricksvatten och förmedlar heller inte provtagningsutrustning. Om du har frågor kring enskilt vatten eller om provresultatet kan du höra av dig till miljökontoret. Ett kemiskt prov tas bland annat för att se om vattnet har en sådan sammansättning att det angriper ledningarna. I ett kemiskt prov ser man även vattnets innehåll av t ex metaller och/eller vattnets hårdhet, pH, färgtal och lukt. Är vattenkvalitén dålig kan du behöva installera ett filter för att rena vattnet. Ett mikrobiologiskt prov tas för att se vattnets innehåll av bakterier. Det kan finnas flera anledningar till att vatten förorenas. Ytvatten och smältvatten kan ha kommit in i brunnen, ibland förorenas vattnet av avloppsvatten eller så kan vattnet ha för liten omsättning och därför bli dåligt för att det står länge i ledningarna. Laboratoriet kan även kontrollera vattnets innehåll av radon.

Enskilt avlopp

 • Enligt miljöbalken krävs tillstånd från Miljö- och byggnämnden vid inrättande av enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.
 • Anmälan till Miljö- och byggnämnden krävs vid inrättande av enskild anläggning som endast tar emot bad-, disk- och tvättvatten.
 • Anmälan till Miljö- och byggnämnden krävs för ändring av enskild anläggning.
 • Om infiltrationsanläggning eller markbädd planeras ska det vara säkerställt av sökanden att avståndet mellan bädd och grundvatten är större än en meter.
 • Om infiltrationsanläggning planeras krävs jordprov. Jordprovet kan ersättas med att en erfaren entreprenör/utförare intygar att marken kan ta emot avloppsvattnet.
 • Slamavskiljare ska alltid ha en volym om minst 2 kubikmeter.
 • Minsta avstånd från avloppsanläggning till vattentäkt ska vara 20-50 meter. Minsta avstånd till ytvatten/dike är 10-30 meter. Avstånden varierar beroende på markförhållanden och lutning, samt om ledningarna är täthetsprovade.
 • Avstånd från bostadshus till slamavskiljare bör vara minst 10 meter, men kan vara kortare om situationen kräver det. Ledningarna bör vara täthetsprovade, särskilt vid kortare avstånd än 10 meter.
 • Är avståndet från avloppsanläggningen till fastighetsgräns mindre än 4,5 meter krävs grannegodkännande.
 • Finns vattentoalett installerad krävs trekammarbrunn + efterföljande reningssteg (eller annan lösning med motsvarande reningsnivå).
 • För endast bad-disk-tvättvatten krävs tvåkammarbrunn + efterföljande reningssteg (eller annan lösning med motsvarande reningsnivå).
 • Avloppsanläggning krävs endast om det finns indraget vatten. Grundregeln är att vatten som bärs in i hink även får bäras ut i hink till den egna tomten, och användas till t ex bevattning på den egna tomten. Undantag finns från den regeln.

Kom ihåg att det gäller särskilda regler om du vill anlägga en enskild avloppsanläggning inom något av kommunens fyra vattenskyddsområden.

Kontakta alltid kommunen redan i planeringsskedet för din anläggning.

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.