Radon

Radon

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas. Den som utsätts för höga halter av radon under en längre tid kan drabbas av lungcancer. Enda sättet att ta reda på om ditt dricksvatten eller luften i din bostad är radonhaltig är att göra en mätning. För att mätningen ska vara tillförlitlig ska den genomföras mellan 1 oktober–30 april och vara i minst två månader. Referensvärdet för radon i inomhusmiljö är fastställt av Strålskyddsmyndigheten som anger att inomhusmiljön i bostäder och allmänna lokaler inte ska ha radonhalter som överstiger 200 Bq/m³. I dricksvattnet ska det inte överstiga 1000 Bq/m³.

I de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen anges att från och med år 2020 ska byggnader inte ha en negativ effekt på hälsan. Det vill säga att ingen bostad eller lokal skall ha halter över 200 Bq/m³.

Inom Malå kommun har 3-4 procent av bostäderna för höga halter av radon i inomhusluften  och/eller i de enskilda brunnarna.

 

Vad är radon?

Radon kommer ursprungligen en gas från uran som finns naturligt i berggrunden, byggnadsmaterial och vatten. Radon är ett gasformigt ämne som i sin tur sönderfaller till radondöttrar, det är dessa "döttrar", när de fastnar på dammet i luften och följer med ner i våra luftrör och lungor, som utgör faran med radonhaltig inomhusluft.

 

Jag vill mäta radon...

Radongasen mäts med spårfilm som ligger i små plastdosor. Dosorna beställer du från ett ackrediterat laboratorium (se nedan) och placerar sedan ut dem i bostaden. Mätningen ska pågå minst två månader under eldningssäsongen (oktober–april).

När mättiden är slut, skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för analys. Sedan kommer resultatet inom ett par veckor. Skicka in en kopia på analysresultatet till Miljö- och Byggavdelningen Malå kommun.

I Sverige finns idag tre godkända mätlaboratorier (2022) som kan kontaktas för radonmätning. De företag som i dagsläget är granskade och godkända av Swedac för att följa dessa anvisningar är:

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Radonova Laboratories AB

Radonanalys GJAB

På Internet finns mer information om radon:

www.radonguiden.se .

www.stralsakerhetsmyndigheten.se .

www.socialstyrelsen.se .

Du bör mäta radon

Om du inte känner till radonhalten i ditt hus.

Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem.

Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.

Vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.

Om det visar sig att det är mer än 200 Bq/m3 luft i ditt hus ska du försöka minska halten. Vill du veta mer om åtgärder mot kan du gå in på www.boverket.se . Kontakta Miljö- och Byggavdelningen Malå kommun om du har några frågor om radonmätning i din bostad.

 

Senast uppdaterad den 24 januari 2022

Translate the website with Google translate.