Våld och övergrepp

Socialtjänsten är den myndighet som har det främsta ansvaret för att stötta personer vid sociala problem. En viktig del i detta ansvar är att ge stöd och hjälp till kvinnor, män och barn som är utsatta för våld.

Vad är våld?

  • Fysiskt våld kan innebära att förövaren biter, river, drar i håret, bränner, skakar eller knuffar. Det kan också bestå av örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar, stryptag.
  • Psykiskt våld kan handla om hot, tvång, trakasserier, glåpord och förlöjligande. Den våldsutsatta kan också utsättas för kontroll och social isolering. I det psykiska våldet ingår det så kallade digitala våldet som handlar om kontroll. Det digitala våldet är det våld som man blir utsatt för på internet och via mobiltelefoner.
  • Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar såsom att tvinga den utsatta att se på pornografi, samlag utan samtycke, könsstympning, sexuella trakasserier samt att använda ett sexuellt kränkande språk.
  • Försummelse kan exempelvis bestå i att den utsatta inte får behövlig hjälp med mat, medicin eller hygien. Den utsatta kan förvägras hjälp med att komma ur sängen, få för lite, för mycket eller felaktig medicin.

Våldet består ofta av en kombination av olika handlingar. Utöver de våldstyper som nämns ovan kan förövaren utöva ekonomisk kontroll och vägra den utsatta att ha insyn i ekonomin. Materiellt våld kan innebära förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker etc. Våld mot husdjur kan också ingå i mönstret.

Det stöd socialtjänsten kan bistå med är bland annat hjälp att ordna försörjning och boende, skydd och stöd vid kontakter med sjukvård och polis samt andra myndigheter/organisationer.

Våld i nära relation – känner du igen dig i någon av dessa frågor?

  • Har du känt dig rädd för och hotad av din partner?
  • Måste du berätta för din partner om allt du gör?
  • Känner du dig kontrollerad och ensam?
  • Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra?
  • Upplever du att du anpassar dig till din partner?
  •  Har du tvingats till sexuella handlingar?

Kontakt

Kontakta handläggare vid socialtjänsten för vidare information om vad socialtjänsten kan bistå med i samband med våld eller övergrepp mot dig eller någon närstående. 

 

 

Senast uppdaterad den 18 april 2023

Translate the website with Google translate.