Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan beviljas till person som har en funktions­nedsättning som gör att resan inte kan genomföras med all­männa kommuni­kationer till normala rese­kostnader eller om resan inte kan gö­ras utan ledsagare.

Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet el­ler någon annan enskild angelägenhet.

Resan får inte vara en tjänsteresa till följd av ett anställnings­förhål­lande. Resan får heller inte ersättas av annan, till exem­pel en förening eller or­ganisa­tion.

För riksfärdtjänst krävs ett tillstånd för varje resa. Ansökan om resa ska inkomma senast två veckor innan önskad av­resa. Vid storhelger krävs längre handläggningstid.

Länk till ansökan om riksfärdtjänst
Du kan även ansöka om riksfärdtjänst via E-tjänster, se text och bildpuff här på sidan.

Information om egenavgifter

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.