Vatten

Skellefteälvens vattenråd

Malå Norsjö kommun är aktiv medlem i Skellefteälvens vattenråd. Rådet har till uppgift att organisera arbetet med att uppfylla målen i EU:s vattendirektiv. Målet är att alla våra ytvattenförekomster ska uppnå god ekologisk status och våra grundvattenförekomster ska nå motsvarande god kemisk status. Vattenrådet ska tillsammans med medlemmarna ta fram åtgärdsprogram för att nå uppsatta miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna.

Det finns en databas, VISS, som är öppen för alla som vill söka på vattenförekomster och få reda på kemisk och ekologisk status. https://viss.lansstyrelsen.se/Maps.aspx

Senast uppdaterad den 24 januari 2022

Translate the website with Google translate.