Brandskydd, sotning

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Malå tillhör Malå sotningsdistrikt AB.

Malå sotningsdistrikt AB utför:
  • Sotning
  • Brandskyddskontroll
  • Rensning av ventilation och imkanaler
  • Besiktning av eldstäder, rökkanaler med mer

 

Sotning
Att sotaren har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från fyra gånger per år till en gång vart fjärde år.

Gör alltid en anmälan om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny.

Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning. Vi vill veta om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Brandskyddskontroll
Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som utses av kommunen.

Räddningsverket beslutar hur ofta brandskyddskontrollen ska utföras. Beroende på vilken anläggning du har, hur den används eller vilket bränsleslag du använder är kontrollfristen tre eller sex år.

Senast uppdaterad den 19 juni 2019

Translate the website with Google translate.