Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och miljö. I förebyggande syfte genomför räddningstjänsten tillsyn, utbildningar och informationsinsatser.

Räddningstjänstens arbete kan indelas i fyra faser.

1. Förhindra och förebygga olyckor

 • Information och rådgivning i brandskyddsfrågor
 • Tillsyn av brandskyddet i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Riskhantering
 • Remissinstans till andra myndigheter i fråga om tillstånd; brandfarlig vara, offentlig tillställning, alkoholtillstånd och byggnadslov
 
2. Förbereda för räddningsinsats
 • Övning inför insatser
 • Insatsplanering
 • Taktik och metodutveckling
 • Underhåll av utrustning
 
3. Genomföra räddningsinsats
 • Insatser vid olyckor där räddningstjänsten behövs, t ex vid brand, trafikolyckor, drunkningstillbud, utsläpp av farliga ämnen, rädda nödställda mm
 
4. Vidta åtgärder efter räddningsinsats
 • Olycksundersökning och olycksutredningar
 • Restvärdesräddning efter olyckor
Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.