Riktlinjer

Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya taxor och riktlinjer för förskola i Malå kommun. Dessa gäller från och med 2022-04-01

Viktigt att veta som förälder
Alla vi som arbetar inom förskolan har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får prata om ditt barn eller om er familj utanför personalgruppen utan att ni vårdnadshavare har gett ert samtycke. Om vi däremot misstänker att ert barn far illa så har vi anmälningsplikt, vilket då innebär att tystnadsplikten bryts.

Vi vill ha ett nära samarbete med er som vårdnadshavare. Tveka aldrig att komma till oss med dina frågor.

 

Kö till barnomsorg inom förskola
Plats inom förskola kan erbjudas barn som fyllt ett år.

Det tar minst 30 dagar att få plats på förskolan sedan ansökan registrerats på utbildningskontoret. Maximal väntetid är fyra månader. Detta innebär att man inte kan ställa sig i kö tidigare än fyra månader innan önskat placeringsdatum

Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånadersperiod placeras i samma kö, oavsett om man är skriven i kommunen eller är på väg att flytta hit. Vid erbjudande om placering ska vårdnadshavare vara folkbokförd i Malå kommun alternativt ha medgivande om finansiering från hemkommun.

Förskolan inskolar inte barn under v.26-31 samt v.50-v.1.

 

Anmälan om förändringar
Nya scheman och schemaförändringar skrivs in av vårdnadshavare på Tempus, via mobil, dator eller förskolans skärmar.

Tidredovisningssystem.                                                                                                       Närvaro- och tidredovisningssystemet består av en pekskärm, där varje förskola samlar information om barnets närvarotider. ”Starttid” registreras när barnet kommer till förskolan och ”sluttid” registreras när barnet hämtas. Om sluttiden är angiven till exempelvis 16:15 ska barn och vårdnadshavare ha lämnat förskolan då. Schemat på tempus ska vara inlagt senast onsdag veckan före. Inför lov ska schemat var lagt extra tidigt och påminnelser skickas då ut. Schemat för sommaren för veckorna 27-32 som skall vara inlagt senast 20 maj. Vid helt utebliven registrering, (nuddning), gäller förskolans öppettider som närvarotid, alltså kl.06.00 - 18.00. Glöms en nuddning t ex vid hämtning är det stängningstiden kl.18.00 som gäller.

Allmän förskola
3-, 4- och 5-åringar har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 tim/vecka, vilket motsvarar Skollagens bestämmelser om 525 tim/år. Detta gäller fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer grundskolans läsårstider, vilket innebär att när skolan har studiedagar och lovdagar ska barnet vara ledigt från förskolan.                 

Tiden för allmän förskola i Malå kommun är:

  • Tisdag, onsdag, torsdag, kl.08.30-13.30

Arbetar båda vårdnadshavarna har man naturligtvis barnen på förskolan även på skolans lov-och studiedagar, men betalar då för alla närvarotimmar. Timmar som efter prövning förläggs utanför tid för allmän förskola debiteras med ordinarie timtaxa.

Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda allmän förskola, men frivilligt för barnen att delta i.

Kommunen erbjuder inte skolskjuts till den allmänna förskolan.

 

Arbetslöshet/föräldraledighet
Barn 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga, har rätt till pedagogisk stimulanstid på förskola 15 tim/veckan.

Tiden läggs ut enligt följande:

  • Alternativ 1 - 5 dagar à 3 timmar, 08.30-11.30
  • Alternativ 2 - tisdag, onsdag, torsdag, kl.08.30-13.30

Efter ansökan hos rektor om särskild prövning kan andra tider bli aktuella. Dessa timmar debiteras med ordinarie timtaxa. Vid erbjudande om tillfälligt arbete eller om annat behov uppstår tag kontakt med personalen.

Det åligger vårdnadshavare att meddela arbetslöshet i god tid till Utbildningsavdelningen, tel. 0953-141 11.

Vårdnadshavare och semester
När du som vårdnadshavare har semester eller lov är huvudregeln att barn inte deltar i förskoleverksamhet. Det finns två undantag:

  1. Alla barn som har rätt till allmän förskola har rätt att delta i verksamheten, 15 timmar per vecka, under terminstid, även när vårdnadshavarna har semester eftersom syftet är att ge barnet möjlighet, för sin egen utveckling, att delta i en pedagogisk verksamhet.
  2. Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola har rätt att delta i verksamheten, under terminstid, även under vårdnadshavares semester, rektor beslutar om vistelsetiden.

Dygnsvila
Du som vårdnadshavare har rätt till dygnsvila. Arbetar du sen kväll (efter 24:00) eller natt gäller 8 timmars vila exklusive restid. Barnet får då vistas del av dag på ordinarie förskola. Exempel om du arbetar till 0:15 och har 45 minuters körtid, så kan barnet vistas i förskolan till maximalt 9:00. 

Sjukdom
Om ditt barn är sjukt meddelar du i första hand förskola/fritidshem via Tempus.

Ej nyttjande av plats
Om barnet på grund av frånvaro inte nyttjat platsen inom 1 månad, utan att meddela förskolan, upphör platsen.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats inom förskola ska ske skriftligt. Uppsägningstiden är 2 månader från och med att uppsägningen är Utbildningsavdelningen tillhanda. Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Planeringsdagar (ordinarie verksamhet är stängd för kompetensutveckling)
Förskolan håller stängt fyra dagar per år för planering och verksamhetsuppföljning. Vi meddelar detta till vårdnadshavare i god tid (2 månader i förväg).

Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna barnomsorg själv under dessa dagar så finns det möjlighet att ansöka om barnomsorg via e-tjänst eller blankett. 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.