Taxor

Anmälan om förändringar
Den som erhållit förskoleplats ska skriftligen lämna aktuell inkomstuppgift samt inkomstförändringar till Utbildningsavdelningen. Om inkomstuppgift inte lämnats debiteras enligt en inkomst på 54 830 kronor.   

Beräkning av avgift                                                                                                            Vistelsetid i förskolan avgörs av vårdnadshavarens arbetstider, tid för studier och barnets behov. Vistelsetiden används i sin tur som beräkning av avgiften och baseras alltså på hushållets samlade bruttoinkomst och barnens närvarotid. Avgiften beräknas från och med den dag som anges i placeringsbeskedet, inklusive inskolning. (Inskolning är en förutsättning för barnets placering vid förskola eller annan pedagogisk omsorg).

 

Heltid i förskola: 88,2 timmar per månad

 • Barn 1 - (yngsta barnet) 3 % av inkomsten/88,2 = timkostnad; dock högst 1645 kr/mån
 • Barn 2 - 2 % av inkomsten/88,2 = timkostnad; dock högst 1097 kr/mån
 • Barn 3 - 1 % av inkomsten/88,2 = timkostnad; dock högst 548 kr/mån
 • Barn 4 Ingen avgift

En grundavgift, tas ut 11 månader per år till en kostnad av 400 kr/mån. Juli månad är grundavgiftsfri.

Vid utebliven betalning av barnomsorgsavgifter kan Utbildningsavdelningen säga upp den tilldelade platsen.  

 

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BÅDE FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Avgiftspliktiga personer

 • Taxan är gemensam för ensamstående, gifta eller sammanboende vårdnadshavare.
 • För gifta eller sammanboende, där barn inte är gemensamma, beräknas avgiften på den sammanlagda bruttoinkomsten.
 • I de fall vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda, är man berättigad till två barnomsorgsfakturor. I dessa fall ansvarar respektive vårdnadshavaren för sin avgift. Vid beräkningen av avgift i dessa fall ska vårdnadshavarens egen inkomst läggas samman med eventuell sammanboendes inkomst. Två vuxna, varav den ene är vårdnadshavare och som sammanbor, anses utgöra en familj.

Till avgiftsgrundande inkomst hör:

 • Lön och ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta (vissa undantag finns)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.

Som förvärvsinkomst räknas normalt sjukpenninggrundande inkomst såvida detta inte är uppenbart felaktigt.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.