Language Lättläst E-tjänster

Ledighetsansökan

En elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Skolan kan bevilja ledighet maximalt 10 dagar per läsår och ledighetsansökningar ska skickas in minst en vecka i förväg.

För alla ledighetsansökningar gör skolan en individuell prövning och beslutet om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. 

Ni som vårdnadshavare ansöker om ledigt för ert barn direkt i SchoolSoft. Ni kommer hela tiden att kunna följa statusen på er ansökan, och när den är behandlad av lärare/rektor så får ni en notis om detta. Ledighet för 1-2 dagar beviljas av mentor och ledighet för mer än två dagar beviljas av rektor. Funktionen i SchoolSoft kommer att ge er en överblick över antalet dagar som ert barn varit ledig under läsåret. Vi hoppas med detta kunna göra det lättare att behandla ledighetsansökningar för både vårdnadshavare, lärare och rektorer. Samt att vi minskar pappershanteringen och sparar på miljön.

Det finns även en blankett "Ansökan om ledighet för elev i grundskolan" som du hittar här

Senast uppdaterad den 18 oktober 2019

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.