klassrum på Nilaskolan och en dator med i bilden.

Fotograf: Julia Ritzén

Grundskola

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass till årskurs nio i grund- och särskola. I Malå är ca 380 elever inskrivna i grundskolan.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till kostnadsfri utbildning. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och upphör efter att eleven avslutat årskurs 9. 

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan och huvudmannen ska se till att eleven fullgör sin skolgång.

Om en elev inte kommer till skolan och inte har ett giltigt skäl ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare får information om det samma dag. 

Om en elev har stor frånvaro måste skolan snabbt utreda orsaken och göra något konkret åt det. Rektorn ansvarar för att se till att någon gör en sådan utredning. Ibland behöver elevhälsan och andra samhällsfunktioner också delta i utredningen. Skolan ska dokumentera sitt arbete med att utreda och åtgärda frånvaro.

Vårdnadshavare måste uppmana  och se till att barnen går till skolan. Om en vårdnadshavare inte ser till att eleven följer skolplikten kan hemkommunen förelägga vårdnadshavaren. Ett föreläggande är ett beslut som innebär att någon måste göra en viss sak. Skolan får förena föreläggandet med vite. Föreläggandet gäller omedelbart om inte kommunen bestämmer något annat.

Följ denna länk för att komma till Nilaskolans rutiner vid elevs frånvaro. 

Senast uppdaterad den 2 december 2022

Translate the website with Google translate.