Language Lättläst E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Grundskola

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass till årskurs nio i grund- och särskola. I Malå är ca 380 elever inskrivna i grundskolan.

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till kostnadsfri utbildning. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och upphör efter att eleven avslutat årskurs 9. 

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan och huvudmannen ska se till att eleven fullgör sin skolgång.

Om en elev inte kommer till skolan och inte har ett giltigt skäl ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare får information om det samma dag. 

Om en elev har stor frånvaro måste skolan snabbt utreda orsaken och göra något konkret åt det. Rektorn ansvarar för att se till att någon gör en sådan utredning. Ibland behöver elevhälsan och andra samhällsfunktioner också delta i utredningen. Skolan ska dokumentera sitt arbete med att utreda och åtgärda frånvaro.

Vårdnadshavare måste uppmana  och se till att barnen går till skolan. Om en vårdnadshavare inte ser till att eleven följer skolplikten kan hemkommunen förelägga vårdnadshavaren. Ett föreläggande är ett beslut som innebär att någon måste göra en viss sak. Skolan får förena föreläggandet med vite. Föreläggandet gäller omedelbart om inte kommunen bestämmer något annat.

Följ denna länk för att komma till Nilaskolans rutiner vid elevs frånvaro. 

Senast uppdaterad den 18 oktober 2019

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.