Ledighetsansökan

En elev kan få kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Skolan kan bevilja ledighet maximalt 10 dagar per läsår och ledighetsansökningar ska skickas in minst en vecka i förväg.

För alla ledighetsansökningar gör skolan en individuell prövning och beslutet om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. 

Ni som vårdnadshavare ansöker om ledigt för ert barn direkt i SchoolSoft. Ni kommer hela tiden att kunna följa statusen på er ansökan, och när den är behandlad av lärare/rektor så får ni en notis om detta. Ledighet för 1-2 dagar beviljas av mentor och ledighet för mer än två dagar beviljas av rektor. Funktionen i SchoolSoft ger er  en överblick över antalet dagar som ert barn varit ledig under läsåret. 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.