Language Lättläst E-tjänster

Skolskjuts

Kommunen ansvarar för att det finns en kostnadsfri skolskjuts för elever som bor på ett bestämt avstånd från skolan. Skolskjutsar anordnas på ett avstånd mellan påstig­nings­­plats och skol­bygg­­­­­­­nad av minst två km för elever i årskurs F-2 och tre km för elever i årskurs 3 - 9. Barn- och utbildnings­nämn­­­den kan medge undantag om särskilda skäl fö­religger, exempel­vis smala vägrenar eller att vägen är högt trafikerad. På- och avstignings­plats kan utses upp till en km från hem­met. Om eleven bor växelvis hos båda föräldrar vilka är bosatta inom Malå kom­mun har eleven rätt till skolskjuts från båda adresser om övriga villkor för skolskjuts är uppnådda.

Ansvar
Vårdnadshavare ansvarar för barnet fram till meddelad avgångstid. Vårdnadshavare ansvarar även för att eleven använder hänvisad väg för att ta sig till busshållplatsen samt att eleven följer överenskomna ordningsregler. Då eleven är sjuk och eller av annan anledning inte ska till skolan ansvarar vårdnadshavare för att anmäla frånvaron, detta gäller i de fall då det finns särskild inrättad skolskjuts.

Gymnasieelever - elevresor
Kommunen har även ett visst ansvar för gymnasieelevers resor mellan bostaden och skolan om färdvägen överstiger sex kilometer. Kommunens ansvar är dock inte alls lika långtgående som för grundskolelever, varken gällande anordningen av resor eller gällande trafiksäkerheten. Kommunen ansvarar endast för resekostnaderna upp till ett visst belopp.

Regler och riktlinjer för grundskolans skolskjutsverksamhet

Senast uppdaterad den 24 april 2020

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.