Skolskjuts

Kommunen ansvarar för att det finns en kostnadsfri skolskjuts för elever som bor på ett bestämt avstånd från skolan. Skolskjutsar anordnas på ett avstånd mellan påstig­nings­­plats och skol­bygg­­­­­­­nad av minst två km för elever i årskurs F-2 och tre km för elever i årskurs 3 - 9. utbildningsavdelningen kan medge undantag om särskilda skäl fö­religger, exempel­vis smala vägrenar eller att vägen är högt trafikerad. På- och avstignings­plats kan utses upp till en km från hem­met. Om eleven bor växelvis hos båda föräldrar vilka är bosatta inom Malå kom­mun har eleven rätt till skolskjuts från båda adresser om övriga villkor för skolskjuts är uppnådda.

Du ansöker om skolskjuts via e-tjänst eller blankett.

Ansvar
Vårdnadshavare ansvarar för barnet fram till meddelad avgångstid. Vårdnadshavare ansvarar även för att eleven använder hänvisad väg för att ta sig till busshållplatsen samt att eleven följer överenskomna ordningsregler. Då eleven är sjuk och eller av annan anledning inte ska till skolan ansvarar vårdnadshavare för att anmäla frånvaron, detta gäller i de fall då det finns särskild inrättad skolskjuts.

Gymnasieelever - elevresor
Kommunen har även ett visst ansvar för gymnasieelevers resor mellan bostaden och skolan om färdvägen överstiger sex kilometer. Kommunens ansvar är dock inte alls lika långtgående som för grundskolelever, varken gällande anordningen av resor eller gällande trafiksäkerheten. Kommunen ansvarar endast för resekostnaderna upp till ett visst belopp.

Regler och riktlinjer för grundskolans skolskjutsverksamhet

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.