Language Lättläst E-tjänster

Modersmålsundervisning

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor en elev visar bedöms utifrån kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen. Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning.

Modersmålsundervisning
En elev som har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning bedrivs om det finns minst 5 elever i kommunen med samma språk som har ansökt och det finns en lämplig lärare.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. Eleven själv ansöker om modersmålsundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ansökan ska alltid gå via skolans rektor. Inom kommunal vuxenutbildning ansöker eleverna om att läsa kurser inom ämnet modersmål.

 

Minoritetsspråk
Sverige har fem nationella minoritetsspråk; finska, samiska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Du som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till undervisning i modersmål, vilket innebär att du har rätt till modersmålsundervisning:

  • Även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Även om du inte har grundläggande kunskaper i språket.
  • Även om du är ensam elev på skolan som ansöker om undervisning i språket. (Kravet på att det måste finnas en lämplig lärare gäller dock även för de nationella minoritetsspråken.)
  • utanför timplanebunden tid utan begränsning till ett visst antal läsår.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk eller som andraspråk och har två olika läroplaner beroende på om du har grundläggande kunskaper, t ex genom att det är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet eller om du är nybörjare.

Vid särskilda skäl kan modersmålsundervisning ges i två språk, tex. om att en romsk elev kommer från utlandet.

Du som elev kan välja att läsa ditt nationella minoritetsspråk inom språkvalet, elevens val eller utanför den garanterade undervisningstiden.

 

Samisk förvaltningskommun
Malå kommun ingår, tillsammans med 25 andra kommuner i Sverige, i det samiska förvaltningsområdet. Mer om det kan du läsa här. 

Förskola
Du som vårdnadshavare kan begära förskola där hela eller väsentlig del av verksamheten bedrivs på samiska. I Malå kommun arbetar vi för att samiska barn i förskolan ska ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet och få möjlighet att utveckla både det svenska och det samiska språket.
Vill du veta mer om hur Malå kommun arbetar med samiska i förskolan så tar du kontakt med rektor för förskola. 

Grundskola
I förskoleklass och i skolan kan du som är elev eller vårdnadshavare ansöka om modersmålsundervisning på samiska. I Malå kommun kan du få undervisning i sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och nordsamiska. Undervisningen i samiska sker både under och utanför skoltid. Vi har har även ett avtal med Sameskolstyrelsen om samisk integrering. Det innebär att det förutom det samiska språket finns möjlighet att få jobba med samisk slöjd, samiska inom SO och samisk inriktning på ämnet hemkunskap.

Vill du veta mer om hur Malå kommun arbetar med modersmålsundervisning på samiska kontaktar du samisk koordinator.

 

 

Senast uppdaterad den 27 november 2019

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.