Dispens från avfallsföreskrifter

Enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering finns möjlighet till undantag under vissa förutsättningar. Dispenser anmäls eller ansöks hos miljö- och byggnämnden med undantag för ansökan om gemensam behållare som ansöks hos renhållaren.

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas, beräknade mängder, vilken tidsperiod det avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

För prövning, samt för tillsyn som föreskrivs med anledning därav, har tillsynsansvarig nämnd rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare med stöd av 27 kap. 1 §, miljöbalken (SFS 1998:808). För närvarande är miljö- och byggnämndens avgift för prövning 1121 kr (2024).

Läs mer om de undantag som kan ansökas i kommunens avfallsföreskrifter:

Malå kommuns avfallsföreskrifter

57 § Kompostering av matavfall  

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd. Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare, oavsett var behållaren är placerad. Om kompostering ska ske utomhus ska komposten vara isolerad och ha en volym på minst 50 liter/person och år. Kompostering ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. För närvarande tas ingen avgift ut för anmälan av kompostering.   

58 § Kompostering av latrin

Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, tillåtas i särskild avsedd anläggning på fastigheten s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan till tillsynsansvarig nämnd om omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen, uppgifter om det beräknade avfallsmängderna samt hur de kommer att användas. Tillsynsansvarig nämnd skall översända kopia på till den renhållningsansvariga nämnden och renhållaren.

59 § Förlängt hämtningsintervall för slam

För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavaren eller den nyttjanderättsinnehavaren som äger fastigheten få förlängt hämtningsintervall för avfall från anläggningen. För gemensamma små avloppsanläggningar, alltså där fler än ett hushåll/en fastighet är anslutet gäller att samtliga anslutna hushåll/fastigheter ska samtycka till förlängningen av intervall. Förlängt intervall kan tillåtas under förutsättning att anläggningen är tillståndsgiven enligt miljöbalken, samt att tillsynsansvarig nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljö. Dispensen gäller högst i fem (5) år eller kortare om förhållandena förändras, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

För permanentbostäder medges som längst vartannat år.

För fritidshus medges som längst vart tredje år, men då ska anläggningen helt tömmas.

För fritidshus med BDT-vatten medges ej förlängt intervall.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.

Ansökan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas in skriftligen senast 1 mars det år det avser att börja gälla.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

61 § Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall (kärl- och säckavfall samt slam) kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) månader. Med detta menas att 

-Fastigheten inte kommer att nyttjas som permanentbostad, fritidsbostad eller för verksamhet, inte heller för övernattning eller vistelse dagtid.

-Fastigheten inte kommer att nyttjas för uthyrningsändamål.

-Slamtömning kommer inte att utföras på fastigheten.

Ansökan ska göras skriftligen minst sex (6) veckor före avsedd upphållsperiod. 

Ansökan får avse en tidsperiod upp till och med tre (3) år. Grundavgiften ska dock alltid betalas. Fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren är skyldig att meddela om förhållandena ändras.

55§ Gemensam behållare

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan hos renhållaren medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare för avlämning av kommunalt avfall, från permanentboende en- eller tvåfamiljshus samt fritidshus. Maximalt kan tre (3) hushåll beviljas dela på en gemensam behållare. För ett beviljande krävs följande:

  • Bestämmelserna i dessa föreskrifter ska följas.
  • Fastighetsägarna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg.
  • Olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. - Samtliga anslutna hushåll samtycker.
  • Hämtning av avfall från det gemensamma kärlet kan ske på en, för de berörda hushållen, gemensam hämtningsplats.
  • Renhållaren ska godkänna kärlets placering.
  • En av fastighetsinnehavarna utses vara fakturamottagare samt huvudansvarig för tillsyn, skötsel och underhåll enligt dessa föreskrifter.

65 § Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall till renhållaren

Tillsynsansvarig nämnd får efter mottagen ansökan, om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap 24§ § st miljöbalken (1999:808) om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på att hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Anmälan eller tillstånd för yrkesmässig kompostering kan eventuellt krävas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Förutsättningar för dispens är:

1. Sökande kan redovisa hur, allt avfall som uppstår på fastigheten kan tas om hand utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön (särskilda skäl)

2. Sökande kan visa hur allt avfall som uppkommer på fastigheten kan tas om hand så att krav i dessa föreskrifter samt annan författning uppfylls. Grundavgiften ska dock alltid betalas

Beslut om beviljad befrielse gäller högst fem (5) år eller till att förhållandena ändras.

Fastighetsägarens/nyttjanderättshavaren är skyldig att meddela tillsynsansvarig nämnd om förhållandena ändras.

Blankett för ansökan om dispens från föreskrifter om avfallshantering

Senast uppdaterad den 4 april 2024

Translate the website with Google translate.