Dispens från avfallsföreskrifter

Enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering finns möjlighet till undantag under vissa förutsättningar. Dispenser anmäls eller ansöks hos miljö- och byggnämnden med undantag för ansökan om gemensam behållare som ansöks hos renhållaren.

Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas, beräknade mängder, vilken tidsperiod det avser samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

För prövning, samt för tillsyn som föreskrivs med anledning därav, har tillsynsansvarig nämnd rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavare med stöd av 27 kap. 1 §, miljöbalken (SFS 1998:808). För närvarande är miljö- och byggnämndens avgift för prövning 1054 kr (2023).

Läs mer om de undantag som kan ansökas i kommunens avfallsföreskrifter:

Malå kommuns avfallsföreskrifter

49 § Kompostering av matavfall  

Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. För närvarande tas ingen avgift ut för anmälan av kompostering.   

50 § Kompostering av latrin

Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan, tillåtas i särskild avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. Ansökan ska innehålla ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen, uppgifter om det beräknade avfallsmängderna samt hur de kommer att användas

51 § Förlängt hämtningsintervall för slam

Ansökan om förlängt hämtningsintervall ska lämnas in skriftligen senast 1 mars för det år det avser att börja gälla. Förlängt intervall kan tillåtas under förutsättning att anläggningen är tillståndsgiven enligt miljöbalken, samt att tillsynsansvarig nämnd utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dispensen gäller i högst fem (5) år.      

53 § Uppehåll i hämtning för permanentbostad

Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall (kärl- och säckavfall samt slam) vid permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period om 6 månader. Med detta menas att;

 • Fastigheten inte kommer att nyttjas som permanent- eller fritidsbostad inte heller för övernattning eller vistelse dagtid.
 • Fastigheten inte kommer nyttjas för uthyrningsändamål.
 • Slamtömning kommer inte att utföras på fastigheten.

Anmälan ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 6 veckor före varje avsedd uppehållsperiod.  Ansökan får avse tidsperiod upp till 3 år. Grundavgift skall alltid betalas.

54 § Uppehåll i hämtning för fritidsbostad


Uppehåll i hämtning av kommunalt avfall (kärl- och säckavfall samt slam) vid fritidsbostad och annat bostadshus som inte är permanentbostad kan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer nyttjas under hämtningsperioden. Med detta menas att:

 • Fastigheten inte kommer att nyttjas som permanent- eller fritidsbostad inte heller för övernattning eller vistelse dagtid.
 • Fastigheten inte kommer nyttjas för uthyrningsändamål.
 • Slamtömning kommer inte att utföras på fastigheten.

Anmälan ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast 6 veckor före varje avsedd uppehållsperiod.  Ansökan får avse tidsperiod upp till 5 år. Grundavgift skall alltid betalas.

55§ Gemensam behållare

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan hos renhållaren medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare för avlämning av kommunalt avfall, från permanentboende en- eller tvåfamiljshus samt fritidshus. Maximalt kan tre (3) hushåll beviljas dela på en gemensam behållare. För ett beviljande krävs följande:

 • Bestämmelserna i dessa föreskrifter ska följas.
 • Fastighetsägarna är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg.
 • Olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. - Samtliga anslutna hushåll samtycker.
 • Hämtning av avfall från det gemensamma kärlet kan ske på en, för de berörda hushållen, gemensam hämtningsplats.
 • Renhållaren ska godkänna kärlets placering.
 • En av fastighetsinnehavarna utses vara fakturamottagare samt huvudansvarig för tillsyn, skötsel och underhåll enligt dessa föreskrifter.

56 § Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall till renhållaren

Om det finns särskilda skäl kan miljö- och byggnämnden medge dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen, det vill säga brännbart restavfall och komposterbart avfall.

För att kunna få dispens måste du visa att det brännbara restavfallet tas om hand på ett sätt som är godtagbart med tanke på människors hälsa och miljön. Till exempel ska avfall sorteras och återvinnas, eventuellt matavfall ska komposteras på ett säkert sätt, och komposten ska vara anmäld till miljö- och byggnämnden. Enligt miljöbalken ska det brännbara restavfallet hanteras inom den egna fastigheten. 

Det är inte tillåtet att elda eller gräva ner sitt restavfall. Att själv köra sitt brännbara restavfall som är kvar efter sortering till återvinningscentral eller annan plats/fastighet, är inte ett godtagbart alternativ till att ha sopkärl och utgör inte ett särskilt skäl för dispens. 

Innan du söker, kom ihåg:

 • Att lägga avfall i ett annat sopkärl är inte grund för dispens. Om man avser att lägga avfallet i ett sopkärl på en annan fastighet kan det godtas under vissa förhållanden. Det går inte att dela sopkärl med en fastighet i en annan kommun. 
 • Beviljad befrielse gäller i högst 5 år från beslut. Befrielsen är personlig och upphör om fastigheten byter ägare, eller om förutsättningarna förändras i övrigt.
 • Grundavgiften ska alltid betalas

Blankett för ansökan om dispens från föreskrifter om avfallshantering

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.