Taxor och avgifter

Renhållningsavgiften består av flera delar, en grundavgift, en hämtningsavgift och en viktavgift.

Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för kontrollprogram, tillsyn, administration samt sortering och återvinning och är därför obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.

Hämtningsavgiften tas ut av alla som har ett sopkärl och finansierar i huvudsak hämtningskostnader såsom kostnader för bland annat behållare, bränsle, fordon och löner.

Viktavgiften baseras på den vikt avfall som töms och ska täcka behandlingskostnader såsom kostnader för förbränning med energiutvinning, rötning, sortering samt omlastnings-och transportkostnader.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.
Här är den nya taxan som gäller från 1 januari 2024

Förändring av avfallstaxan

I juni togs beslut av kommunfullmäktige att förändra taxestrukturen för avfallshanteringen. Ändringen gäller från 1 augusti 2023. Samtliga avgifter i taxan har justerats då mat och restavfall vägs enskilt vid varje tömning. Du har som abonnent möjlighet att själv påverka dina kostnader genom att sortera ditt avfall på rätt sätt.

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållningen med avgifter och ej med skatteuttag.

Balansen kan variera mellan åren, men under en löpande 3 års-period ska ett nollresultat uppnås. Ökade kostnader för insamlingen och kommande skatter för förbränning samt minskade intäkter innebär att att taxan kan behöva justeras för att uppnå balans i verksamheten.


Senast uppdaterad den 7 maj 2024

Translate the website with Google translate.