Farligt avfall

Många föremål som finns i våra hushåll innehåller ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Dessa föremål räknas som farligt avfall och bryts ner långsamt eller inte alls. Det innebär att de giftiga ämnen som en gång spridits i miljön kommer att finnas kvar under lång tid och kommer att göra skada under den tiden. Därför är det viktigt att det samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt.

Vad gör jag med farligt avfall?

Behåll alltid ursprungsförpackningen för farligt avfall. Om du är osäker på om det är farligt avfall och hur du ska göra med avfallet är det bättre att lämna in det som farligt avfall än att lägga det i soppåsen. Tomma förpackningar kan i regel sorteras som en förpackning men sprayburkar kan vara svåra att tömma - lämna dem då som farligt avfall. Genom att sortera ut ditt farliga avfall bidrar du till en renare miljö.

Egenskaper hos farligt avfall

Farligt avfall har en eller flera av följande egenskaper:

 • Cancerframkallande
 • Frätande
 • Ger fosterskador
 • Ekotoxiskt; kan omedelbart eller på sikt innebära risk för en eller flera miljösektorer.
 • Smittförande
 • Brandfarligt
 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Irriterande
 • Hälsoskadligt
 • Giftigt
 • Mutagent; förändrar arvsmassan 
 • Avger giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra
 • Kan ge upphov till ett ämne som har ovanstående egenskaper.

Exempel på farligt avfall

Aska och sot räknas inte som farligt avfall, men det får inte läggas i sopkärlet. Vid avlämning på återvinningscentral ska det vara väl släckt och emballerat i separat behållare eller påse.

Kontakta alltid personal innan farligt avfall lämnas!

Transport av farligt avfall

Yrkesmässig transport av farligt avfall kräver särskilt tillstånd, men ibland räcker det att göra en anmälan.

Rapportering av farligt avfall krävs av företag som lämnar på ÅVC, läs mer i fliken bredvid.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.