Legionella

Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar två olika sorters sjukdomar: legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande. Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterierna finns därför också sporadiskt i distributionsnätet för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället.

Legionärssjuka
Legionärssjuka smittar genom inandning av vattendimma som innehåller legionellabakterier. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande där det finns risk för bildning av vattendimma. Att få i sig bakterien via dryck tycks vara ofarligt och sjukdomen smittar inte heller mellan personer.

Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor, åtföljt av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Personer med nedsatt immunförsvar och rökare är särskilt känsliga.

I Sverige är legionärssjukan anmälningspliktig, det vill säga att läkare måste anmäla till Statens Smittskyddsinstitut om de träffar på något fall av sjukdomen. Det registreras årligen ca 40 sporadiska fall, men säkerligen är det antalet allt för litet. Av mellan 10 000-20 000 fall av lunginflammation räknar Smittskyddsinstitutet med att cirka 2-5 procent är orsakade av legionellabakterier. Internationella undersökningar visar på att mellan 5 och 30 procent av de legionärssjuka dör av sin sjukdom.

Pontiacfeber
Pontiacfeber har influensaliknande symtom. Sjukdomen är akut, kortlivad och går över av sig själv.

Hur undviker man tillväxt av legionella?
Temperaturen är viktig när det gäller tillväxt av legionella. Bakterien är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20°C. Bakterierna förökar sig mellan ca 20°C och 45°C, framförallt mellan 35°C - 40°C. Avdödning av bakterier sker vid högre temperaturer. För att förhindra att legionella växer i ledningssystem behöver varmvattnet hålla en temperatur av lägst 50°C vid tappstället och lägst 60°C i varmvattenberedaren eller värmeväxlaren. Kallvattnet ska ha en temperatur av högst 18°C.

I ledningsdelar där vattnet blir stillastående, till exempel kopplingsledningar som används sällan, avsättningar för tillkommande ledningar eller avstängda ledningar, är det risk för tillväxt av legionella. Därför bör ledningsnät utformas på ett sådant sätt att stillastående vatten undviks. Om ledningen inte använts på ett tag bör kvarvarande vatten spolas ur i några minuter innan t.ex. duschning.

Senast uppdaterad den 23 maj 2019

Translate the website with Google translate.