Värmepumpar

Innan du inrättar en värmepump som har grundvatten, ytvatten eller mark som värmekälla ska du anmäla anläggningen till kommunens miljöenhet.

Anmälningsblankett finns här

Lämna in anmälan i god tid, minst sex (6) veckor innan värmepumpen anläggs ska miljöenheten ha anmälan. Om du börjar gräva, borra eller på annat sätt förbereda för installationen innan handläggningstidens slut kan det innebära extra kostnader för dig om beslutet visar att platsen inte är lämplig för installation av värmepump.

Tänk på att fullständiga ansökningshandlingar möjliggör kortare handläggningstid!

Beslut och avgift

När anmälan är komplett granskar och bedöms förutsättningarna för att anlägga värmepump. Därefter fattas ett beslut som skickas till dig. Läs beslutet noga och se till att även entreprenören får kännedom om innehållet. Beslutet innehåller råd och villkor som ska följas vid anläggande, installation och skötsel av värmepumpen.

Om du planerar att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan om detta till miljö- och byggnämnden. Bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det ett tillstånd. Avgiften är på 2 timmar á 1 016 kronor, (Taxa 2022).

Var ska värmepumpen placeras?

När man installerar en värmepump kommer marken att gradvis kylas runt varje borrhål. Det är därför viktigt att borrhål inte placeras för nära varandra. För tätt placerade borrhål ”stjäl” energi från varandra, vilket leder till att den energimängd man får blir lägre än beräknat. Därför rekommenderas ett avstånd på minst 10 meter från grannens tomtgräns.

Borrhålet bör placeras minst 30 meter från borrade dricksvattenbrunnar och minst 20 meter från grävda vattenbrunnar eller andra borrhål. Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning.

Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) ska vara minst 30 meter.

Informera grannen

Hamnar ditt borrhål närmare än 4,5 meter till grannens fastighetsgräns ska du informera grannen genom samråd om värmepump. Grannen får då en möjlighet att lämna synpunkter till miljö-och byggkontoret. Vid vissa omständigheter kan ett kortare avstånd försvåra för grannen att anlägga värmepump på sin fastighet.

Cisterner

Om cisterner tas ur bruk ska detta anmälas till miljö-och byggkontoret. Mer information om cisterner.

Kontaktuppgifter för kontroll av ledningsdragning

Du är också ansvarig för att ta reda på om det finns några cisterner, tunnlar, skyddsrum eller liknande som berörs av din anläggning. Tekniska avdelningen på kommunen kan kontaktas för information om VA-ledningars lokalisering. Genom att gå in på Kommunikationsmyndigheten PTS hemsida www.ledningskollen.se  kan du få information om telekablars lokalisering. För information om elkablars dragning i mark, kontakta det lokala ledningsbolaget. Även andra ledningar kan behöva beaktas.

Viktigt att tänka på

Du är själv ansvarig för att ta reda på var eventuella el-, tele-, vatten- eller avloppsledningar som berörs av din värmepump finns.

Om du tänkt använda någon annans mark eller vattenområde för hela eller delar av din värmepumpsanläggning måste ett så kallat servitutsavtal upprättas mellan berörda markägare.

Tänk på att ta hand om borrkaxet så att det inte påverkar omgivningen.

Radontäta rörgenomföringar in till huset är viktiga för att skydda din hälsa.

Anmälan om installation av värmepump, blanketten hittar du här 

Relaterad information

Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/globalassets/nfs/1997/ar-97-2.pdf

Normbrunn 16 - vägledning för att borra brunn  https://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/vagledning-normbrunn-16.pdf .

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen https://skvp.se/hem

 

Senast uppdaterad den 3 juni 2022

Translate the website with Google translate.