Language Lättläst E-tjänster

Taxor och avgifter

Renhållningsavgiften består av två delar, en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften ska bland annat täcka kostnader för annan sortering och återvinning och är därför obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.
Hämtningsavgiften tas ut av alla som har ett sopkärl. Kostnaden beror på hur stort sopkärl du har.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.
Här är den nya taxan som gäller från 1 februari 2020

Höjning av renhållningstaxan

I december togs beslut av kommunfullmäktige att höja taxan för renhållningen med
5 %. Höjningen gäller från 1 februari 2020.
Höjningen gäller grundavgifter och insamling av hushållsavfall och innebär för en villaägare med ett 120 liters sopkärl en höjning med 123 kr per år.
Övriga avgifter i taxan har också justerats.

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållningen med avgifter och ej med skatteuttag.
Balansen kan variera mellan åren, men under en löpande 3 års-period ska ett nollresultat uppnås. Ökade kostnader för insamlingen och kommande skatter för förbränning samt minskade intäkter innebär att att taxan måste höjas för att uppnå detta.
Nya kommande direktiv gällande avfall kan på sikt innebära kraftigt ökade kostnader, utredning pågår via Trepartsnämnden.

Senast uppdaterad den 30 mars 2020

Translate the website with Google translate.