Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 7 december

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH KONTAKTCENTER PÅ MALÅ KOMMUN

Invigning och officiellt öppnande av Malå kommuns kontaktcenter sker den 8 januari.


Kontaktcenter nås då på tfn: 0953-140 05, e-post: kontaktcenter@mala.se  eller via formulär på kommunens hemsida www.mala.se . Du kan också besöka oss fysiskt i vår kundmottagning på kommunhuset.


Inom kort kommer du även att kunna chatta med kontaktcenter från kommunens hemsida.


Ordinarie öppettider för kontaktcenter kommer att vara:
måndag-torsdag kl 08.00-12.00 och 13.00-16.00
fredag kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00.


Växel

Malå kommun kommer fortsatt att ha en växelfunktion som nås via tfn: 0953-140 00. När du väljer att ringa Malå kommun via växeln så vägleder telefonisten dig till rätt funktion = kontaktcenter eller tjänsteperson ute i verksamheten. Växeln nås via tfn: 0953-140 00.

Syfte och mål

Alla medarbetare i Malå kommun har samma viktiga uppgift – att ge god service.
Detta sker i varje möte, i varje kontakt som den externa och interna kunden har med oss.
För att möta framtidens behov och de förväntningar som våra kunder har behöver vi förbättra och effektivisera servicen som vi ger till våra kunder.

Varför en centraliserad administration med kontaktcenter?

Här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som samtidigt genom samordning blir mindre sårbar.


Centraliserad administration med kontaktcenter är ett bärande motiv för den politiska organisationen och därmed även för tjänstemannaorganisationen där Malå kommuns invånare ska få största möjliga nytta av den kommunala verksamheten. Att förenkla kontaktvägarna för allmänheten och näringslivet till den kommunala servicen är i det här sammanhanget angeläget. Kontaktcenter ska erbjuda en väg in till funktioner som har frekvent utåtriktade kontakter och till samhällsinformatörer som ska kunna vägleda och svara på många frågor. Kontaktcenter kommer att erbjuda kontaktvägar via telefon, mail och chat samt personlig service när du besöker kommunhuset.

Frågor hänvisas till

Ella-Marit Pilto, tfn: 0953-140 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

PLACERING AV SOPKÄRL

Malå kommun vill påminna alla husägare och ägare av fritidshus som är permanentboende om att placering av avfallskärlet är viktigt för att sopbilen ska kunna utföra tömning. Felplacerade kärl töms inte!

Om ditt kärl inte har blivit tömt på grund av att det är felplacerat kan du vänta till nästa tömning eller köpa en så kallad betalsäck på Malå Järn och Färg AB som du själv fraktar till ÅVC i Malå. Du kan också beställa en extra tömning á 400 kr/tillfälle.

Läs mer om matavfallshantering på Malå kommun

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.

Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Blankett ägarbyte

KOMMUNEN TAR ÖVER ÅTERVINNINGSSTATIONERNA (ÅVS)

Från och med den 1 januari tar kommunen över återvinningsstationerna från FTI som tidigare haft ansvaret. Kommunen håller på att installera nya återvinningsstationer på ett flertal platser i samhället samt i byarna. Bor du i lägenhet kommer återvinningsstationer att placeras i närområdet och där kan även du som bor i villa lämna dina förpackningar. Villaägare har egna avfallskärl för mat– och restavfall.

Hur påverkar detta dig som invånare?

Fortsätt sortera som vanligt. Kom ihåg att tömma förpackningen på innehåll innan du lämnar den på återvinningsstationen.


Nytt för fritidshusägare

En del av återvinningsstationerna kommer att ha behållare för mat– och restavfall för dig som fritidshusägare. Dessa tas i bruk våren 2024. Mer information om detta kommer.


Frågor hänvisas till:

Emma Marklund, tfn: 0953-140 19 eller e-post: emma.marklund@mala.se 

VATTENAVLÄSNING

Malå kommun skickar snart ut en blankett för vattenavläsning för 2023. Det är fastighetsägarens ansvar att läsa av vattenmätaren en gång per år och lämna in uppgifterna till kommunen. Om avläsningen inte lämnas in årligen är risken stor att avgiften som faktureras ut blir felaktig eftersom den beräknas på senast inlämnade avläsning.

Du kan lämna in din avläsning på följande sätt:

 • Scanna in och skicka till e-post: ekonomi@mala.se
 • Lämna in din avläsning i postlåda utanför kommunhuset eller lämna in den i kontaktcenter.
 • Skicka in din avläsning med post.

KOM IHÅG ATT KOLLA DIN BRANDVARNARE

Den 1 /12 var det brandvarnardagen, en dag då allmänheten uppmanas test sina brandvarnare. Kom du ihåg att testa din?

Så testar du din brandvarnare

Du testar brandvarnaren genom att trycka på testknappen, då kontrolleras hela brandvarnarens funktion, inte bara batteriet. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.

Testa brandvarnaren:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid (en till två veckor)
 • när du gjort rent den

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan byta direkt när det blir aktuellt. En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning. Gör rent brandvarnaren en gång per år eller om den larmar utan anledning. Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.

INFORMATION OM SIMHALLEN

Under hösten har teknisk enhet tittat på möjligheten att öppna upp simhallen igen. Olika funktionstester har genomförts där man har kunnat se vad som fungerar i dagsläget och vilka renoveringsbehov som finns.

På kommunfullmäktige den 27/11 beslutades det om att avsätta 980 000 kronor till nästa års investeringsbudget samt en årlig driftsbudget.

Det innebär att verksamheten kommer igång igen under hösten 2024, vilket är teknisk enhets målsättning.

Frågor hänvisas till:
Olle Ögren, verksamhetsansvarig fastighet
Tfn: 0953-140 62
E-post: olle.ogren@mala.se 

SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG- FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG I MALÅ

Onsdag den 22 november genomfördes en medborgardialog om framtidens äldreomsorg på Park
Malåborg.


Sammanställning

Förslagen var många och många gånger likartade. Några saker som återkommer är:

 • Vikten av mat.
 • Vikten av att kunna äta tillsammans.
 • Vikten av möjligheten till att kunna välja boendeform.
 • Vikten av fungerande samhällsservice (hälso- och sjukvård, plogning m.m.).
 • Vikten av att nyttja vår ”litenhet”.
 • Vikten av att skapa möten över generationsgränser.
 • Vikten av att engagera hela samhället.

Vad som framgent bedöms vara viktigt är att tydliggöra ansvar för de olika insatserna. Nu görs en rad insatser inom ramen för den ordinarie äldreomsorgen som bör synliggöras och kanske utvecklas. Insatser från olika delar av det civila samhället bör samordnas och här kan en funktion som aktivitetssamordnare spela en roll.

Viktigaste sakerna för att Malå ska vara en bra kommun att åldras i:

 • Bostadsanpassning (möjlighet att bo kvar hemma).
 • Möjlighet till aktiviteter både boenden och hemma.
 • Bra mat som man känner igen.
 • Möjlighet att äta tillsamman på seniorboende.
 • Rätt utbildad personal.
 • Valfrihet att välja boende.
 • Seniorboende/trygghetsboende med tillgång till matsal, aktiviteter.
 • Samarbete med regionen (sjukstuga, ambulans, akutvårdsplatser).
 • Personalinflytande
 • Fungerande samhällsservice.
 • Motverka ensamhet (även i byar).
 • Ny teknik (både för och emot).
 • Hitta nya lösningar för att skola in ny personal.
 • Hur kan samhället tillsammans arbeta för att uppnå de viktiga sakerna?
 • Samarbete/samverkan.
 • Äldrerådet – remissinstans.
 • Seniorpool/fixartjänst.
 • Möten över generationsgränser.
 • Mötesplats ”fiket”. Bjud in förskolebarn.
 • Körövning på äldreboende.
 • Använd Malås ”litenhet”. Vi känner varandra.
 • Djurbesök inom äldreomsorgen.
 • Engagemang från organisationer/studieförbund.
 • Inventering av olika verksamheter/aktiviteter.

Frågor hänvisas till:

John Olsson, socialchef
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.olsson@mala.se 

AVFALL SOM FRYSER FAST I AVFALLKÄRLET


Nu när det blir kallare ute finns det risk för att matavfallspåsen fryser fast i avfallskärlet. Du kan själv motverka detta genom att:

 • Ställ alltid matavfallspåsen på torkhyllan så hinner matavfallet frysa innan det hamnar på botten av kärlet.
 • Vid växlande temperaturer och inför tömning kan det vara bra att röra om i kärlet med en pinne eller liknade för att se till att påsarna lossnar.
 • Vid tömning bör det inte stå någon avfallspåse på torkhyllan eftersom den kan stoppa övriga påsar från att kunna ramla ut.

SNÖRÖJNING OCH HALKBEKÄMPNING

Malå kommun ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen inom Malå kommun; gator/vägar, gång- och cykelstigar, parkeringar och fastigheter. Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor här skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter.

Startkriterier snöröjning Malå kom

 • Gator: snödjup 7 cm,
 • Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
 • Parkeringar: snödjup 7 cm
 • Fastigheter: snödjup 4-7 cm

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning


Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

Läsa mer om snöröjning och halkbekämpning samt hur du kan underlätta för snöröjaren

KAMPANJ—TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA!

Mellan den 1 november till den 31 maj kommer du i kommunens sociala medier att få möta personer som är anställda inom Malå kommun i deras dagliga arbete i kampanjen TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA.


Syftet med kampanjen är att visa dig som invånare alla olika yrken som finns inom organisationen Malå kommun och det fantastiska arbete som alla dessa människor gör, men också för att stärka vikänslan och stoltheten bland oss som jobbar i organisationen Malå kommun.

Alla jobbar vi TILLSAMMANS FÖR MALÅS BÄSTA!

Läs mer om kampanjen Tillsammans för Malås bästa

LEDIGA TJÄNSTER - ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun

EVENEMANG

 • Torsdag 7/12 kl 17.30-19.30 Julpyssel och Julmys på Malå bibliotek.
  Anmälan till e-post: biblioteket@mala.se eller tfn: 0953-141 20.
 • Lördag 9/12 kl 11.00-14.00 Julmarknad i Rökå, Byarnas hus.
 • Lördag 9/12 kl 12.00-15.00 Nissarnas dag på Hembygdsgården.
  Köldgräns -18. Evenemanget är inom ramen för Årets berättarkommun.
 • Fredag 15/12 kl 19.00 Julkonsert med DAIS på Forum.
 • Måndag 25/12 kl 10.00 Vildmarkskampen X-mas edition i Malå sporthall. Publikvänlig motionsturnering. Fri entré och fikaförsäljning.

Läs mer om evenemang i Malå

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!


Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!


Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 


Integrationsassistent
Olla Steiger
Tfn: 070-308 39 94
E-post: olla.steiger@mala.se 


Integrationsassistent
Dan Berglund
Tfn: 0953-14046
E-post: dan.berglund@mala.se 

VÄLKOMMEN TILL DIGITALT INFORMATIONSMÖTE OM TRIVSEL/NATTVANDRING I MALÅ

När: Torsdagen den 14 december kl 18.00-19.00
Plats: Digitalt  - Ingen anmälan krävs

Program

 • Vad innebär trivsel-/nattvandring?
 • Varför just trivsel-/nattvandring?
 • Finns det intresse av uppstart av trivsel-/nattvandring på orten?
 • Frågestund - frågor kan ställas under hela tiden i chatten. Vad händer nu?

Följ länken för att delta i mötet om Trivsel/Nattvandring i Malå

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Årets sista kommunfullmäktige genomfördes måndag 27/11. Vi började med att tacka några av kommunens medarbetare som varit verksamma i minst 25 år. Det är viktigt att komma ihåg att kommunens viktigaste resurs är våra medarbetare.

Kommande års budget klubbades efter en debatt där det i slutändan handlade om två förslag. Ett från Socialdemokraterna och ett från Vänsterpartiet. Skillnaden mellan förslagen är inte så stor. Vänsterpartiet satsar mer på Socialnämnden och Socialdemokraterna mer på Miljö- och byggnämnd. Vi är eniga om en mycket stram budget som bygger på att vi har en del pengar ”sparade” om utvecklingen under 2024 skulle försämras. Det handlar om att i kärva tider kunna hantera kommunens kärnuppdrag, vården, skolan och omsorgen. Samtidigt måste vi kunna utveckla vår kommun och det måste ske genom samverkan med näringsliv och det civila samhället. Budgeten klarar överskottsmålet på 1% och vi finansierar våra investeringar inom det utrymme vi har för investeringar. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med

Socialdemokraternas förslag och resurserna fördelas enligt följande (avrundat):
Socialnämnden - 90,8 miljoner,
Utbildningsnämnd - 88,8 miljoner
Miljö och Byggnadsnämnd - 19,2 miljoner
Kommunstyrelsen - 40,3 miljoner
Övrigt (valnämnd, revision m.m.) - 1,5 miljoner
Sammantaget - driftbudget 240,6 miljoner

Min ambition är att tillsammans med många andra arbeta för att Malå kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka i.


Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.