Sammanställning workshop Framtidens äldreomsorg 4 november 2021

Idag - Vad kan bli bättre?

 • Bra morgonrutiner. Alla måste få känna att det är till för dig.
 • Kvällsrutiner. Det kan inte vara bra att lägga sig kl. 18.00
 • Att burkarna får äta tillsammans
 • Kan tala och förstå svenska.
 • Personal ska återkoppla till anhöriga enligt vårdplaner
 • Aktiviteter.
 • Information om äldreboenden och kommande byggnationer.
 • Maten.
 • Höj statusen på arbetet på äldreboenden.
 • Arbetstiden – inga delade turer, dvs bättre arbetsscheman.
 • Samarbete och kommunikation.
 • Motivation ska alla ha.
 • Allting, vård, mat t.ex.
 • Löner, ansvar.
 • Planering av framtida boenden.
 • Ledarskap.
 • Oftare vårdplanering.
 • Omvårdnaden, bättre rapportering.
 • Respektera arbetstider, respektera dom äldre och deras vilja.
 • Svara på larm direkt.
 • Anhörigkontakt.
 • Bättre ordning i lägenheterna.
 • Klädvård, hygienen hos dom äldre.
 • Inget minutschema för hemtjänsten.
 • ”Det goda värdskapet”. Det är mina behov som styr inte vad personalen tror är bra för mig.
 • Mathanteringen, måltidssituationer.
 • Vården av de allra sköraste fungerar inte.
 • Personlig hygien + omvårdnad
 • Brist på empati och respekt.
 • Aktivera och stimulera utifrån varje brukares förmåga.
 • Hur används resurser? Finns det tid till promenader? Någon som har tid att prata en stund, guldkant på tillvaron.
 • God och säker omsorg.
 • Mer engagemang.
 • Bättre öppenhet och samarbete med anhöriga.
 • Tillvarata och stimulera äldres funktioner.
 • Kontinuerlig utbildning av personal.
 • Handledning till personal.
 • Lex Saraanmälan vid graverande brister i omsorgen.
 • Har vi rätt politisk organisation med ks med 18 politiker och utskott med 3 politiker.
 • Egen nämnd egen budget.
 • Lyfta yrket – stolthet.
 • Utveckla dagverksamhet och hemtjänst.
 • Korttidsplatser, närhet till läkare, ssk, fysioarbetet m.m.
 • Anhörigrum.
 • Bemötandet av anhöriga kan förbättras.
 • Igång med sociala aktiviteter så fort det är möjligt, (covid).
 • Diskuteras värdegrundsfrågor inom organisationen?
 • Vi kräver respekt för de gamla.
 • Omvårdnad, mat, hygien, att klä på sig, aktiviteter, samvaro.
 • Svårt med de som inte kan prata svenska.
 • Larmen som inte fungerar.
 • Attityd mot brukare från personal.
 • Är det underbemanning? Ska brukarna drogas med lugnande medel och smärtstillande?
 • Att ha engagerad och utbildad personal som kan språket.
 • Tillräckligt med personal.
 • Samarbete mellan regionen och kommunen (vårdpersonal – ssk).
 • Schemaläggningen tar mycket tid som kunde användas bättre. Statiskt schema är att föredra.
 • Lova inte så mycke…
 • Social omsorg – tid.
 • Namnskylt alltid på sig.
 • Kunna ordentlig svenska.
 • Bemötandet, aktiviteter.
 • Önskemåltid- guldkant på tillvaron.
 • Välja matsedel för 1 vecka.

Hur?

 • Individuella planer för alla brukare
 • Vad händer med Kompassen?
 • Yngre personer som behöver hjälp dygnet runt.
 • Personal som vårdar bra mår bra.
 • Maten – Varmare och tillredning närmare matgästen.
 • Utbildning/utveckling av personalen ger högre status, lön.
 • Mer pengar, mer utbildning.
 • Bättre samarbete och samförstånd mellan kommunala enheter.
 • Mer och rätt personal.
 • Högsta chefen bör vistas på boende ett visst antal timmar/vecka. Detta ska verifieras på något sätt.
 • Utbildningar av personal.
 • Utbildning av politiker i dessa frågor.
 • Arbetsgrupp bestående av politiker, verksamhet och lokala malåbor.
 • Mera utbildning bland personal.
 • Bättre ledarskap och uppföljning.
 • Personalen skall kunna svenska.
 • Svensk kultur + våra maträtter.
 • Höja status på undersköterskeutbildning.
 • Om anhörig frågar något svarar man aldrig nej eller vet inte.
 • Genomförandeplanen ska ha kontinuerlig uppföljning och uppdatering.
 • Personal och beslutsfattare: Prova på att vara vårdtagare minst ett dygn med en diagnos och genomförandeplan.
 • Närvarande ledarskap – ger insyn i verksamheten.
 • Solen är individen runt allt kretsar – fokus på individen.
 • Gemensam värdegrund och gemensamt förhållningssätt.
 • Yrkesstolthet.
 • Projekt: att lära av fungerande äldrevård på referensplatser.
 • Utbildade, kunniga och engagerade chefer + medarbetare.
 • Tydliga rutiner.
 • Personlig omvårdnad anpassad till varje individ.
 • Gott bemötande – pedagogik.
 • Höja status – högre lön.
 • Extra utbildning för personal med bristande kunskap i svenska.
 • Utbildad personal – utbildningsinsatser, personaltäthet.
 • Diskussion som denna.
 • Budget – politik besöker boende och pratar med personalen.
 • Miljöer – se över att göra en stor enhet, många fördelar.
 • Lokaler, hemmahos, flera dar.Prioritera.
 • Rimlig bemanning med rätt utbildning.
 • Arbetsledarfråga.
 • Personalfråga/lämplighet.
 • Lönehöjning för att höja statusen på vårdyrkena.
 • Öka personaltätheten.
 • Utbildade måste ha högre kvalitet.
 • Språkutbildning.
 • Chefer som är kompetenta – förste man.
 • Chefsutbildning på alla nivåer.
 • Utbildning i svenska.
 • Mer fantasi – aktiviteter t.ex. sittgympa.

Vem?

 • Kommunen
 • Anhöriga (om det finns)
 • Aktiviteter: Personal, studieförbund och andra frivilliga.
 • Kommunförvaltningen
 • Sociala chefen samt arbetsledarna.
 • Politiken samt kommunchefen.
 • Omsorgschefen.
 • Chefen på husen.
 • Kontaktpersoner.
 • Kommunen med hjälp av staten.
 • Ansvariga politiker, tjänstemän och de som jobbar med brukarna.
 • Tidsperspektiv – framtid för den som idag är 85-95 år. Förändringar måste ske nu.
 • Kommunledningen + politiker kring budget.
 • Socialchef + övriga chefer inom äldreomsorgen.
 • Politiken, tjänstemän, personal, stat, kommun och medborgare.
 • Politiken m.fl och medel.
 • Tjänstemän utför.
 • Alla som jobbar med brukarna skall samarbeta och prata med varandra, lös problemet.
 • Stat, kommun och region.
 • Socialchefens ansvarar tillsammans med övriga chefer.
 • Politisk nivå.

I morgon - Hur vill vi ha det?

 • Högre lön till personalen
 • Höj statusen på personalen
 • Boende efter behov
 • Större lägenheter, parboende så länge som möjligt.
 • Helt ok med ett hus för äldre (med olika avdelningar eventuellt).
 • God tillgång av utbildad och motiverad personal.
 • God och hemlagad mat.
 • Wifi uppkoppling
 • Gemensam matsal
 • Gemensamma aktiviteter.
 • Simbassäng/bubbelpool.
 • Så bra som möjligt.
 • Bättre mat.
 • Bo hemma så länge som det bara går.
 • Mötesplatser för alla äldre.
 • Mer lyhördhet från personal och politiker.
 • Vi vill ha det bra.
 • Individanpassat så långt det går, aktiviteter, bli respektfullt behandlad.
 • Bra sjukvård.
 • Sitta och ät med andra människor som är i samma skick som jag.
 • Tekniska hjälpmedel så vi kan vara hemma längre utan att behöva få en massa besök och
 • inte behöva åka till sjukvården.
 • Bra boenden för ditt behov, bo hemma, bra lägenhet, anpassning.
 • Ha roligt, bra personal som trivs.
 • Bra mat och pub.
 • God omsorg.
 • Stimulans – högläsning, gympa, musik, dans, teater, vinprovning, besök av barngrupper, kontakt med djur för den som vill, skapande, trädgårdsarbete.
 • Moderna tekniska hjälpmedel.
 • Flexibilitet kring måltidsgrupper så att man kan få social samvaro – utbyte.
 • Stimulans: givande aktiviteter, utevistelser.
 • God omvårdnad
 • Bli behandlad med värdighet.
 • Behålla sitt liv och sina intressen så långt det är möjligt.
 • Vi vill inte bli hospitaliserade, personalen får inte ta över.
 • Trygghetsboende ”värt namnet” dit vi kan flytta som frisk pensionär och får bo kvar nät hjälp uppstår.
 • Meningsfulla aktiviteter på SÄBO.
 • Bra rum med toalett.
 • Matsal som är gemensam.
 • Närhet till utevistelse.
 • Olika aktiviteter, tillgång till massage, sjukvård, klippning, fotvård m.m.
 • Dans- och pubkväll.
 • God valfri mat, en simhall för gymnastik.
 • Bo hemma så längt det går.
 • Vi vill inte ha ett enda stort äldreboende, är det bara att spara in på personal?
 • Valfritt efter förmåga – mat och aktiviteter.
 • Blanda inte dementa och fysiskt sjuka.

Servicegrad?

 • Enligt behov
 • Självvald servicegrad.
 • Så bra bemanning som möjligt.
 • Kunnig och utbildad personal.
 • Den service vi behöver för ett bra liv.
 • Efter behov.
 • Hög.
 • Utifrån behov, mer personal, mindre omsättning av personal.
 • Bra uppkoppling/teknik/TV.
 • Efter behov.
 • Service utifrån de behov man har. Det är viktigt att man får fortsätta att klara av det man kan även om man behöver viss assistans ibland.
 • Efter mina behov och önskemål, inte efter personalens godtycke.
 • Hemlagad mat på trygghetsboendet.
 • Dusch varje dag (individuellt).
 • Tillsyn.
 • Få den hjälp man är i behov av.
 • Efter behov.

Inflytande/kommunikation

 • Pensionärs- och handikapprådet
 • Medborgarträffar.
 • Påverka sin egen situation.
 • Arbetsgrupp bestående av politiker, verksamhet samt samhällsbor.
 • Bättre dialoger mellan berörda.
 • Snabbare presentation av dagens medborgardialog.
 • Naturligtvis. Så långt det går ska vi ha inflytande och god kommunikation.
 • Ökade krav på inflytande.
 • Vi kommer att vilja ha ett stort inflytande angående våra liv.
 • ”Plattor”, AI som pratar, appar, sms.
 • Inflytande ska ske från individen och inte från anhöriga.
 • Bra planer, uppföljande samtal, återkoppling med anhöriga.
 • Egna önskemål, aktivitet ger god omvårdnad.
 • Ja – både brukare och anhöriga.
 • Brukare: Boenderåd (inflytande), kommunikation – viktigt att brukare blir behandlade med respekt.
 • Anhöriga: Viktigt med kommunikation med anhöriga, samt information. Anhöriga ska kunna företräda brukare om de inte själva förmår detta i boenderåd.
 • Vara delaktig i planering, beslut och uppföljning.
 • Inför ett papper i journalen typ, Västerbottensprojektet 60-70 år, hur jag vill ha det när behov uppstår. Eller ett frivilligt dokument att fylla i när man är hos doktorn.
 • Allt inflytande som är möjligt.
 • Bestämma över sig själv så länge man kan.
 • Anhörigas inflytande.
 • Viktigt att kontaktperson/mentor fungerar.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 24 november 2021

Translate the website with Google translate.