Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge dig som vuxen med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig att utveckla ett funktionellt andraspråk.

Om du är intresserad av att börja studera så lämnar du in din ansökan via e-tjänst eller blankett. Du kommer sedan att få ett beslut på vad som beviljats. 

 

Rätt att delta i SFI

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att få sådana färdigheter.

En person har rätt att delta i SFI från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 16 år. Det gäller om hen

 • är bosatt i Sverige, och
 • saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Vid tillämpning av skollagen räknas vissa kategorier av personer som bosatta i Sverige, även om de inte är eller ska vara folkbokförda här. Rätt till SFI har även personer som har rätt till utbildning till följd av:

 • EU-rätten
 • avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.

Asylsökande och personer som är papperslösa räknas som bosatta i Sverige vid tillämpning av skollagen, men deras rätt till utbildning är begränsad. De har inte rätt till utbildning i SFI eller annan utbildning inom Komvux.

Personer från Ukraina som har ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux. Men en kommun får låta en person som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i SFI, om hen uppfyller villkoren för att delta i utbildningen. Utbildning i SFI får dock erbjudas till en sådan person först från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 18 år. Ålderskravet skiljer sig alltså från det generella ålderskrav som i övrigt gäller för utbildning i SFI.

Rätt att fullfölja utbildning i SFI

En elev som har blivit antagen till en kurs i SFI har rätt att gå klart kursen. Huvudmannen får dock besluta att eleven inte ska få gå klart kursen, om eleven inte har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller av annan anledning inte gör tillfredställande framsteg. Om huvudmannen har fattat ett beslut om att avbryta elevens utbildning, eller om eleven själv frivilligt har avbrutit utbildningen, ska eleven på nytt beredas utbildning i SFI om det finns särskilda skäl för det. Vidare gäller att en elev som har påbörjat en kurs och sedan uteblir från kursen under mer än tre veckor i följd, utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet, ska anses ha avbrutit kursen. Men om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får rektorn besluta att eleven inte ska anses ha avbrutit kursen. Utbildningen får även avbrytas om en elev stängs av utifrån skollagens bestämmelser om trygghet och studiero.

Lokala riktlinjer gällande frånvaro

Frånvaro från SFI kan godkännas under förutsättning att det följer regler och riktlinjer för giltiga skäl, såsom exv. sjukdom, arbete, föräldraledighet, beviljad ledighet och andra giltiga skäl. Lärare och rektor inom SFI ska dokumentera och kommunicera tydligt med eleven om frånvaron och vilka konsekvenser fortsatt frånvaro kan innebära.

Lokala riktlinjer gällande utskrivning av elev från SFI 

 • Om huvudmannen (rektor på delegation) beslutar att en elev inte får slutföra sin kurs på grund av upprepad olovlig frånvaro eller om eleven själv frivilligt avbrutit utbildningen blir eleven utskriven från SFI. Tidigast efter tre månader kan ny plats på kursen erbjudas under förutsättning att rektor anser att det finns särskilda skäl för detta.
 • Om en elev som har påbörjat en kurs och sedan uteblir från kursen under mer än tre veckor i följd, utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet ska eleven skrivas ut från SFI om det inte föreligger synnerliga skäl till att så inte ska ske. Tidigast efter tre månader kan ny plats på kursen erbjudas under förutsättning att rektor anser att det finns särskilda skäl för detta.

Lokala riktlinjer gällande studieavbrott av elev från SFI

 • Om en elev frivilligt avslutar sin utbildning på SFI på grund av arbete och efter avslutad anställning önskar återuppta sina studier ska eleven erbjudas plats så snart verksamheten tillåter. Studieavbrott kan även beviljas på individuell basis vid särskilda omständigheter som sjukdom, familjesituation eller andra giltiga skäl.

Lokala riktlinjer gällande övergång från SFI till andra kommunala vuxenutbildningar

En elev på SFI i Malå kommun ska för att förberedas på bästa möjliga sätt inför kommande studier slutföra kurserna enligt den studieväg som elevens placerats på vid inskrivning innan eleven beviljas fortsatta studier inom kommunal vuxenutbildning, som exempelvis SVA på grundläggande nivå.

 

 

Målen med sfi är att eleven ska lära sig:

 • läsa och skriva svenska
 • tala, lyssna och samtala på svenska
 • förstå svenska
 • anpassa språket till olika syften, mottagare och situationer
 • uttal
 • hur man lär sig språk
 • strategier för hur man lär sig, läser och kommunicerar
 • digital teknik och relevanta verktyg för att lära dig och för att kommunicera
 • förhålla dig till information från olika källor.

Dessa förmågor är viktiga för att eleven ska kunna tillgodogöra sig fördjupade studier inom kommunal vuxenutbildning. Undantag kan göras för exempelvis personer som saknar dokumenterad formell utbildning men som kan validera och pröva sina kunskaper på annat sätt. 

Senast uppdaterad den 12 februari 2024

Translate the website with Google translate.