Politisk organisation

Det högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande frågor, och ledamöter till kommunfullmäktige väljs av medborgarna var fjärde år. Nuvarande mandatperiod sträcker sig mellan åren 2022-2026.

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, vars uppdrag är att sköta det löpande arbetet i kommunen. I Malå kommun finns det fyra nämnder utöver kommunstyrelsen; socialnämnden, utbildningsnämnden, Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd, samt valnämnden. Kommungemensamma nämnder som Malå kommun ingår i är Trepartens renhållningsnämnd, Överförmyndarnämnden i Södra Lappland, och Nämnd för drift av personalsystem. 

Kommunstyrelsen behandlar alla ärenden som ska till kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsen finns det allmänna utskottet, som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Malå kommun har även två bolagsstyrelser. 

Den 5 december 2022 valde kommunfullmäktige kommunalråd för mandatperioden. Lennart Gustavsson (V) och Cecilia Festin Stenlund (L) valdes till kommunstyrelsens ordförande, och kommunalråd på 100 %, för en period på två år vardera. Mikael Abrahamsson (S) valdes till kommunstyrelsens vice ordförande, och kommunalråd på 40 %, för en period på fyra år. 

 

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.