Aktuellt

UTSTÄLLNING AV REVIDERADE AVFALLSFÖRESKRIFTER

Malå kommuns avfallsföreskrifter behöver revideras på grund av ändrad lagstiftning och förändrat ansvar gällande omhändertagande av förpackningar.

Skriftliga synpunkter skickas till:
Malå kommun - Tekniska avdelningen
Box 2
939 21 MALÅ

Eller skickas till via e-post: kommunstyrelsen@mala.se.

Föreskrifterna ska ställas ut enligt miljöbalken och kommer kunna läsas fram till 13 november 2023. Därefter sammanställs slutligt förslag. Förslaget tas sedan upp till beslut i kommunfullmäktige under november 2023. De reviderade föreskrifterna förväntas kunna träda i kraft den 1 januari 2024.

Ändringarna i föreskrifterna går att utläsa av gulmarkerad text. Den text som inte gulmarkerats är befintlig text som redan idag finns i Malås gällande lokala avfallsföreskrifter.

Vem har möjlighet att tycka till?

Under utställningstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer samt kommunala nämnder och bolag lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna är viktiga för det fortsatta arbetet med föreskrifterna.

Kommunens strategiska styrdokument

Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning tillsammans med den kommunala avfallsplanen. Avfallsplanen fungerar som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete med minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering.

Avfallsföreskrifterna beskriver bland annat ansvarsfördelning, hur avfall ska sorteras och hanteras samt vilka dispenser som är möjliga att få från gällande föreskrifter.

Ta del av förslaget till reviderade avfallsutskrifter (PDF)

Från och med den 20 oktober 2023 finns förslag till avfallsföreskrifter på kommunens webbplats. Förslaget är också tillgängligt att läsa i foajén på kommunhuset.

Senast uppdaterad den 20 oktober 2023

Translate the website with Google translate.