Aktuellt

FÖRBUD MOT ELDNING AV TRÄDGÅRDS- OCH PARKAVFALL

Sen den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. Enligt dessa är det inte längre tillåtet att elda avfall från trädgårdar eller parker och det gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Med begreppet bioavfall menas livsmedels- och köksavfall (så kallat matavfall) samt trädgårds- och parkavfall. Trädgårds- och parkavfall består framför allt av växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården.

De nya bestämmelserna är en del av EU:s avfallsdirektiv. I avfallsdirektivet finns uttryckliga krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning, till exempel att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas.

Detta innebär att trädgårds- och parkavfall ska komposteras på tomten för att bli ny näring till jorden, återvinnas som till exempel biogas eller samlas in av kommunen.

 

Eldning av trädgårds- och parkavfall innebär, trots lagändringen, inte ett totalt förbud. Så länge eldning sker enligt dom lokala föreskrifterna, inte strider mot andra föreskrifter eller beslut och inte medför olägenhet är det tillåtet att elda.

Kommunerna får enligt avfallsförordningen meddela föreskrifter om undantag från dessa nya bestämmelser. Sådana föreskrifter får endast avse avfall där hanteringen annars inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Malå och Norsjö kommuners avfallsföreskrifter från 2023 samt 2022 (56 §) medger att torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

I detaljplanelagt område bör du helt undvika eldning av trädgårds- och parkavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen.

Kommunernas föreskrifter om avfallshantering:
https://www.mala.se/media/ywbgonld/avfallsforeskrifter-mala-kommun-kf-231127.pdf
https://www.norsjo.se/wp-content/uploads/2023/04/avfallsforeskrifter-norsjo-kommun-till-kf-2023-12-11.pdf

 

Majbrasa

Miljö- och byggnämnden har möjlighet att ge dispens i det enskilda fallet när eldning av insamlat trädgårds- eller parkavfall sker vid offentliga sammankomster, i form av exempelvis majbrasa.

Då det är kort om tid fram till valborgsmässoafton samt att det nationellt råder oklarheter gällande hur trädgårds- och parkavfall ska hanteras enligt avfallsförordningen i samband med majbrasor behöver ingen dispens hos Miljö- och byggnämnden sökas för majbrasor under 2024.

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter därför ska offentliga majbrasor fortsatt alltid anmälas till räddningstjänsten. Anmäl via e-post: raddning@mala.se eller till räddningsledare i beredskap via telefonnummer nedan:

Norsjö 070-672 08 70
Malå 070-325 97 24

Mer information om eldning finns på kommunernas hemsidor:

https://www.mala.se/bo-bygg-och-miljo/sakerhet-och-raddning/eldning-utomhus/

https://www.norsjo.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/raddningstjanst/eldning-utomhus/

Senast uppdaterad den 26 april 2024

Translate the website with Google translate.