Aktuellt

UNDERRÄTTELSE OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR BJÖRKEN 1 M FL

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Björken 1, m.fl. I Malå samhälle. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av butiken.

Detaljplanen för fastigheten Björken 1, del av Malå 7:22 samt del av Skolan 1 påbörjades under 2017, men pausades efter samrådet. Fastigheten Björken 1 har bytt ägare sedan dess och nu önskar den nya ägaren att återuppta detaljplanearbetet.

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 2023-04-12 – 2023-05-03.

De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget. Antagandehandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida; www.mala.se. Granskningsredogörelse bifogas till de som lämnat skriftligt yttrande på granskningshandlingarna.

Miljö- och byggnämnden antog detaljplanen för Björken 1 m fl, 2023-05-15 § 42

Här hittar du alla planhandlingar

 

Senast uppdaterad den 19 maj 2023

Translate the website with Google translate.